Wirtualna Barbórka – regulamin imprezy

§1 Informacje ogólne.

1.1. Poniższy regulamin dotyczy zawodów pn. 58 Rajd Barbórka – Edycja Wirtualna, organizowanej w dniach 14-19 grudnia 2020 r.

1.2. Organizatorem zawodów jest Automobilklub Polski, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 127. Współorganizatorami zawodów są firmy Top Racing oraz RaceBox.

1.3 Zawody są organizowane na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4 Zawody nie są grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).

1.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych osób w przypadku naruszenia regulaminu turnieju.

1.6 Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w turnieju poszczególnym osobom bez podania przyczyny.

1.7 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie turnieju.

1.8 Regulamin może być zmieniany i modyfikowany przez Organizatora w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian i modyfikacji, Organizator jest zobowiązany poinformować o tym uczestników, których zgłoszenie zostało już przyjęte, najpóźniej przed rozpoczęciem turnieju.

1.9 Dane udostępnione Organizatorowi przez uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu należytego wywiązania się z obowiązków przez Organizatora.

1.10 Liczba miejsc w zawodach jest ograniczona do 320.

1.11 Uczestnicy zawodów korzystają z symulatorów wyścigowych z oprogramowaniem Asseto Corse.

1.12 Udział w zawodach jest otwarty dla każdego.

1.13 Każdy z uczestników zawodów zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek jest równoważne akceptacji postanowień regulaminu.

1.14 Zawody odbywają się bez udziału publiczności.

1.15 Na teren zawodów zabrania się wnoszenia jedzenia i napojów.

1.16 W razie wyrządzenia jakichkolwiek zniszczeń przez uczestników zawodów, ponoszą oni pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenia, które spowodowali.

1.17 Decyzja organizatorów i sędziów jest niepodważalna i ostateczna.

1.18 Oficjalne otwarcie zawodów odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

1.19 Osoby złapane na spożywaniu alkoholu podczas zawodów będą wydalone z imprezy w przypadku gdy osoba jest niepełnoletnia zostanie wezwana Policja.

1.20 Zabrania się kopiowania, powielania postów, artykułów i grafik należących do witryny barborka.pl jak i umieszczonych na social media bez zgody administratorów. Wszystkie artykuły oraz grafiki zawarte na stronie są własnością organizatorów, natomiast prawo powielania zastrzegają sobie władzę strony.

1.21 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęć, nagrań filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem wykonanych podczas trwania turnieju oraz wydarzenia.
Zawody nie są imprezą masową, Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich materiałów video/foto z Imprezy do promocji kolejnych wydarzeń.

1.22 Organizatorzy wydarzenia zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania materiałów które zostały stworzone podczas Imprezy (zdjęcia, filmy,).

1.23 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kradzieże dokonane podczas wydarzenia.

1.24 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne urazy powstałe podczas wydarzenia.

§2 Zgłoszenia

2.1 W zawodach udział może wziąć każda osób, która wypełni zgłoszenie do którego odnośnik znajduje się na oficjalnej stronie zawodów: www.barbrkka.pl na podstronie „Edycja Wirtualna”.

2.2 Wpisowe wynosi 49 zł brutto.

2.3 Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc. Limit zgłoszeń wynosi 320 osób. Kolejne zgłoszenia są wpisywane na listę rezerwową.

2.4 Wysłanie zgłoszenia do zawodów wiąże się z akceptacją regulaminu.

2.5 Zawodnicy niepełnoletni muszą dostarczyć pisemne zgody od rodziców na udział w zawodach.

2.6 Termin zamknięcia zgłoszeń to 15 grudnia 2020 r. godz. 23:59

§3 Kwalifikacje

3.1 Kwalifikacje odbywają się stacjonarnie, w siedzibie Sklepu Rajdowego Top Racing, zlokalizowanego przy ul. Powstańców Śląskich 127 w Warszawie, w dniach 14-18 grudnia 2020 r.

3.2 Aby móc uczestniczyć w kwalifikacjach, należy w sklepie topracingshop.pl dokonać zakupu wirtualnego produktu „Wpisowe na 58. Rajd Barbórka 2020 – Edycja Wirtualna” oraz je opłacić. Podczas realizacji wpłaty wpisowego należy wypełnić formularz kontaktowy będący jednocześnie formularzem zgłoszenia do zawodów.

3.3 Podczas wypełniania formularza zgłoszenia, uczestnik zaznacza preferowany przez siebie (z dostępnych) termin kwalifikacji – data i godzina.

3.4 Po złożeniu formularza i opłaceniu wpisowego, na adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający dokonanie opłaty wpisowego, z wyznaczoną dokładną datą i godziną kwalifikacji.

3.5 Uczestnik musi się stawić 15 minut przed określonym przez siebie w formularzu zgłoszenia oraz potwierdzonym przez Organizatora terminie. Spóźnienie większe nie 5 minut skutkuje nie dopuszczeniem do udziału w kwalifikacjach.

3.5 W przypadku spóźnienia na swój termin przejazdu lub nie wzięciu udziału w zawodach wpisowe nie będzie zwracane.

3.6 Podczas kwalifikacji każdemu z uczestników przysługują 2 (słownie: dwa) przejazdy zapoznawcze odcinka specjalnego „Karowa” oraz 1 przejazd (słownie: jeden) odcinka specjalnego Karowa z pomiarem czasu.

3.7 10 (słownie: dziesięciu) uczestników kwalifikacji z najlepszymi czasami przejazdu odcinka specjalnego Karowa awansuje do finału.

§4 Finał 

4.1 Finałodbędzie się stacjonarnie, w siedzibie Sklepu Rajdowego Top Racing, zlokalizowanego przy ul. Powstańców Śląskich 127 w Warszawie, w sobotę  19 grudnia 2020 r. w godz. 16-20.

4.2 Do udziału w finale dopuszczonych jest 10 uczestników, którzy uzyskali najlepsze czasy w kwalifikacjach przeprowadzonych w terminie 14-18 grudnia 2020 r. oraz zaproszeni przez organizatora goście VIP.

4.3 Uczestnicy finału muszą się stawić o określonej przez Organizatora  godzinie. Spóźnienie większe nie 5 minut skutkuje nie dopuszczeniem do udziału w finale.

4.4 Podczas finału każdemu z uczestników przysługują 2 (słownie: dwa) przejazdy zapoznawcze odcinka specjalnego „Karowa” oraz 1 przejazd (słownie: jeden) odcinka specjalnego Karowa z pomiarem czasu.

4.5 Zwycięzcą zostaje uczestnik, który uzyska najlepszy czas.

§4 Nagrody 

Za zajęcie 1 miejsca:

–  nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł,

– przejazd w roli pilota rajdowego podczas trwania pokazdów na odcinku Karowa podczas Rajd Barbórka 2021,

– zestaw gadżetów od Sklepu Rajdowego Top Racing

– kompleksowe szkolenie kierowcy wyścigowego przez RaceBox

Za zajęcie 2 miejsca:

– zestaw gadżetów od Sklepu Rajdowego Top Racing

– szkolenie kierowcy wyścigowego przez RaceBox

Za zajęcie 3 miejsca:

– zestaw gadżetów od Sklepu Rajdowego Top Racing

– szkolenie kierowcy wyścigowego przez RaceBox

§5. Dostosowywanie regulaminu.

5.1. Regulamin w całości został napisany przez osoby odpowiedzialne za organizację 58. Rajdu Barbórka 2020 – Edycja Wirtualna. Wszystkie niejasności proszę zgłaszać poprzez kontakt do któregokolwiek z organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, bez uprzedniego poinformowania użytkowników, bądź dostosowania go do potrzeb i nieścisłości, które mogą wystąpić.